Supervize

Naše společnost vykonává specifické práce v oboru seismického průzkumu, zpravidla, i když nikoli vždy, v oblasti velkoplošného ropného a plynového průzkumu. Nedávnou úlohou také bylo vyhledávání termálních zdrojů na Slovensku. Specializujeme se na mezinárodní technickou supervizi, spočívající v dozoru nad kvalitou vykonávaných průzkumných prací a také nad dodržováním projektové dokumentace.

Seismický průzkum spočívá v rozmístění zdrojů seismické energie (prakticky zemětřesných vln) a rozmístění snímačů – skupin tzv. geofonů, tedy prakticky dynamických mikrofonů, které vzruchy, působené zdroji (odpaly z vrtů nebo skupinami těžkých vibrátorů), zaznamenávají a převádějí na měřitelný elektrický nebo optický signál, zesílený a vedený kabely nebo telemetricky do záznamových zařízení – aparatur neboli rekordérů. Registrují se převážně podélné seismické vlny, které se odrazí od různých horizontů pod zemí – vrstev sedimentů, zlomů, skalního podloží. Tímto způsobem zjišťujeme podrobnou geologickou stavbu ložiska zájmového nerostu až do hloubek několika kilometrů.

 

Průzkum může být veden pro průzkumných profilech, zpravidla o délkách v desítkách km (2D průzkum), nebo může jít o vzájemně kolmý systém zdrojových a registračních profilů, rozmístěný v plochách řádově stovky km2 (3D seismický průzkum). Průzkumné plochy zpravidla zabírají rozsah části nebo celého zájmového ložiska surovin, je tedy zřejmé, že jde o prostorově, logisticky i finančně velmi náročné projekty, realizované provozními skupinami s personálem v řádu stovek osob, navíc většinou z jiné země.
Technická supervize zahrnuje kontrolu a monitoring kvality technického vybavení (geofony, vibrátory, kontrolní a synchronizační jednotky, rekordéry, zajišťování jejich pravidelných i průběžných testů. Dále supervizor hlídá rozmístění jednotlivých skupin snímačů a zdrojů a vedení celých zdrojových a registračních linií, jejich soulad s projektovou dokumentací, schvaluje případné odchylky, vyplývající ze situace v terénu. Dále kontroluje kvalitu pořízených dat a vyhodnocuje, zda je jejich chybovost v souladu s projektem a mezinárodně uznávanými normami. Supervizor také spolupracuje při sjednávání šířky ochranných pásem produktovodů a staveb.
Další, nikoli okrajovou činností supervizora je kontrola dodržování bezpečnostních opatření, používání předepsaných ochranných pomůcek a bezpečný pohyb pracovníků, často v nepřehledném terénu, kde se pohybuje množství těžkých vozidel a také se mnohdy provádějí trhací práce. Supervizor také kontroluje technický stav strojů a dopravních prostředků a sleduje trasy jejich přejezdů, zejména vzhledem k ochraně životního prostředí. Součástí prevence škod je také monitoring vlivu otřesů na stavby, inženýrské sítě a komunikace.
Naši pracovnici a kolegové, jak je uvedeno v kapitole historie, se také etablovali z průzkumných seismických skupin jako jejich vedoucí pracovníci. Supervizní činnost jsme započali v České republice, v současné době se specializujeme na Slovensko, ale naše firma i naši kolegové mají zkušenosti i z Ukrajiny, Rakouska nebo Libye. Dnes je běžné, že zadavatel prací je z jedné země, provozní skupina z druhé a supervizoři ze třetí – tak se zajišťuje jednak nestrannost kontroly a také dosažení nejvyšší možné kvality průzkumných prací.

2014 Ložisko Kúty – úvodní testy skupiny vibrátorů Birdwagen

KONTAKTUJTE NÁS

 

FAKTURAČNÍ DATA

GEAP Service s.r.o.

Horní Zádvoří 24
4 679 21 Bořitov

IČO: 26878780
DIČ: CZ26878780

OR: Spisová značka C 63459
vedená u KS v Brně