Technika

Pro různou metodiku průzkumných prací, zejména v pyrotechnickém průzkumu, disponujeme širší škálou přístrojů a nářadí. Pro plošné průzkumy velkého rozsahu a pro orientační stanovení pyrotechnických rizik používáme multikanálový magnetometr až s dvanácti gradientovými sondami, tažený na odpruženém rámu za čtyřkolkou. Toto uspořádání umožňuje měření i více než deseti hektarů denně, v síti měřicích bodů i hustší než 50 × 50 cm (tj. přes 40 tisíc měření na hektar), tedy v obrovském detailu. Vertikálně uspořádaný gradientový dipól měřicích sond má rozteč 1 m a lze jej do určité míry výškově upravit.
Na vedlejším obrázku je stejný magnetometr, ale nosný rám je odlehčen pro pěší průzkum. Montáž rámu umožňuje nasazení jedné až šesti gradientových sond, se šířkou záběru od 0,5 do 2,5 metru a hustotě měření až 0,5 × 0,2 m. Použití je pro plošný pyrotechnický průzkum v terénu, který není sjízdný. Denní výkon může dosáhnout až cca 2,5 ha. Magnetometr je nastaven zejména na vyhledávání dělostřelecké munice a/nebo leteckých pum do hloubky až cca 3 m, v ideálních podmínkách lze najít těžké bomby až v hloubce okolo 4 m. Na stativu vidíme referenční stanici systému GPS a GLONASS.
Klasickými aparaturami pro hlubinný pyrotechnický průzkum jsou přístroje White´s Surfmaster TM808. Klasická a jednoduchá konstrukce umožňuje detekci zejména středně těžké a těžké munice do hloubky přes 1 m, u leteckých pum lze v ideálním případě dosáhnout hloubky okolo 2 m. Ladění přístroje a dvousondové uspořádání eliminuje detekci drobných předmětů; pyrotechnika tedy nezdržují signály od drobného odpadu, běžně přítomného v polích a zejména v městském prostředí.
Pro detailní plošný průzkum a zejména také pro přesné dohledávání (pinpointing) původců signálu používáme klasické detektory kovů, zde White´s MXT Pro All. Profesionální verze přístroje garantuje dostatečnou odolnost v nepřehledném nebo obtížně průchodném terénu. Nevýhodou je menší hloubkový dosah detektoru, obvykle okolo 60 až 70 cm. Pro dohledání velmi drobných předmětů, o hmotnosti řádově v gramech lze použít dohledávač TRX (vpravo), který se pohodlně zavěsí na opasek a umožňuje dohledání i v blátivém prostředí.
Na větší akce samozřejmě nasazujeme i odpovídající počet přístrojů. Jejich použití se řídí jednak metodikou, která je pro řešení potřeb zákazníka ideální, počet a druh aparatur je určen také termíny prací, které jsou pro průzkum stanoveny. U rozsáhlých plošných nebo liniových staveb není žádoucí, aby průzkum omezoval nebo dokonce blokoval potřebné zemní práce. Není problém využít služeb dalších společností, které spolu tvoří obchodní sdružení, a tak mohou obsloužit i velmi rozsáhlé zakázky. Podle požadavku zákazníka pak akci provede sdružení, nebo jedna ze společností garantuje celou zakázku. Samozřejmostí je pojištění škod jak pro běžnou činnost, tak jsou společnosti pojištěny přímo v oboru pyrotechnický průzkum, každá na částku minimálně 10 mil. Kč. Další samozřejmostí je dodržování BOZP, PO a prevence škod na životním prostředí.
Detekční magnetometr C-Scope je moderním a jednoduchým gradientovým přístrojem s fluxgate senzory. Umožňuje přímé kontinuální měření gradientu magnetického pole a využívá se jednak v nepřístupném prostředí nebo pod hladinou na vodních tocích. Slouží také k dohledání velkých feromagnetických předmětů ve větších hloubkách, běžně přes 3 m. Nemusí jít o munici, přístroj detekuje železná potrubí, silnoproudé kabely, podzemní armované stavby nebo také různé šachty, uzávěry, odbočky a další anomálie na potrubí. Přístroj nemá zápis dat.
Pokud není možné využít GPS nebo GLONASS navigaci, můžeme provádět měření klasickým způsobem v ortogonální síti měřicích bodů v systému profil/pozice. K vytyčování sítě a pozic měření slouží kromě GPS také geodetické buzoly a odometry – digitální krokoměry. Ty mohou také sloužit k dohledání původců anomálií v terénu na základě zpracovaných magnetických map. Na obrázku vidíme odometr KINEX, který má přesnost měření délky 10 cm na 100 m a může také sloužit k výpočtu plochy nebo objemu (např. místností).
Nezbytným vybavením pyrotechnika je souprava kvalitního ručního nářadí. Drtivou většinu získaných anomálií a signálů je nutno ověřit výkopem; jinak průzkum postrádá smysl. Kromě klasických rýčů, lopat a krumpáčů tvoří výbavu další nářadí pro detailní a opatrné odkrývání předmětu, pro průklest terénu a v neposlední řadě soupravy vytyčovacích a označovacích kolíků, ohraničovacích pásek nebo varovných tabulek. Výkopy můžeme za dodržení bezpečnosti prací i provádět strojně – obvykle se použije technika, dostupná na stavbě. Pyrotechnik také určí maximální hloubku strojního výkopu a osobně práce řídí.
Dodržování bezpečnosti práce je pro nás prioritou. Nejde „jen“ o nebezpečí, vyplývající z hledání munice jako takové. Samozřejmostí je také používání předepsaných ochranných pomůcek a používání vhodného oděvu a obuvi. Prvotním předpisem je vlastní Technologický postup, který firma vypracuje vždy – vyplývá to z legislativy a postup musí schválit příslušný útvar Policie ČR. Další pravidla stanovují bezpečnostní předpisy zákazníka na stavbách. Součástí výbavy je i velká lékárnička, která zvládne mnohá poranění od banálního bodnutí hmyzem po větší řezné a tržné rány, včetně popálenin (stačí od slunce). V naší výbavě nechybí ani varovné značení – výstražné ohraničovací pásky, oranžové majáčky, dopravní kužely, přenosné zábrany a varovné tabule.
KONTAKTUJTE NÁS

 

FAKTURAČNÍ DATA

GEAP Service s.r.o.

Horní Zádvoří 24
4 679 21 Bořitov

IČO: 26878780
DIČ: CZ26878780

OR: Spisová značka C 63459
vedená u KS v Brně