Dozor a stanovení pyrotechnických rizik

Pyrotechnický dozor zemních prací
 

Pyrotechnický dozor zemních prací se vykonává zvláště tam, kde není možné aplikovat plošné metody průzkumu, nebo, například kvůli průmyslovému rušení, by nebylo možné výsledky průzkumu vyhodnotit. Nebo stavební práce přesahují hloubkový dosah detektorů a průzkum je nutné provádět po tzv. bezpečných vrstvách. To značí, že pyrotechnik provede ohledání do hloubky, kterou považuje na lokalitě za dosažitelnou, bagr zeminu odstraní, pyrotechnik znovu provede detekci, a tak až do konečné hloubky. Tomuto postupu může bránit pažení výkopu – pokud je výkop úzký a pažení je ocelové, nezbývá někdy pyrotechnikovi nic jiného než přes pažení sledovat lžíci bagru, zda nenarazí na podezřelý předmět. Bagrista pak postupuje obezřetně v součinnosti s pyrotechnikem.

Dozor při pažení a pilotážích
 

To je specifický problém, obvykle obtížně a komplikovaně řešitelný. Výkopy velkých jam, zejména v zastavěných traktech, někdy vyžadují provedení předběžného zřízení pilotových stěn nebo obvodového štětovnicového pažení. Protože se obvykle zasahuje do velké hloubky a pyrotechnik ani strojník logicky na hrot štětovnice nebo vrtáku nevidí, nelze bezpečnost prací vůbec zabezpečit. Pokud se provádějí vrty, lze se někdy domluvit na průběžném spouštění detekční sondy do vrtu tak, jak je hlouben. Pokud je tento postup možný, tak je bezpečnost prací dobře garantovaná. U zatloukaných larsenů toto možné není, přitom náraz hrotu na bombu neřkuli na její zapalovač ji může docela snadno odpálit. Zde je někdy nutné zřídit pomocnou řadu maloprůměrových vrtů až do bezpečné hloubky a v nich aplikovat magnetometrické sondování. Při dostatečné hustotě vrtů lze bombu bezpečně detekovat; je však jasné, že tyto práce jsou zdlouhavé a velmi nákladné – jak zdlouhavá a nákladná však bude sanace následků výbuchu? V naší zemi jsou města a průmyslové areály, kde byly provedeny i opakované kobercové nálety těžkými bombami o hmotnosti až 1 000 kg a mnoho jich nevybuchlo. Uvádí se až okolo 10 % všech bomb. Časté jsou také selhávky bomb s chemickými zpožďovači, které jsou dodnes extrémně nebezpečné a značně citlivé na otřes.

Průzkum ve vrtech
 

V podstatě navazujeme na předchozí kapitolu – pokud je hlouben vrt na území s dopadem velkorážní munice nebo bomb, postupujeme obvykle tak, že do vrtu po určitých hloubkových intervalech, tak jak vrtání postupuje, spouštíme magnetometrickou sondu. Nárůst hodnot gradientu magnetického pole nás potom varuje, že se blížíme k hledanému cíli, případně že jej zblízka míjíme – sonda má pochopitelně i boční dosah. Samozřejmě nemusí jít jenom o účelové vrty k pažnicovým stěnám, průzkum lze aplikovat v jakémkoli vrtu od průměru cca 70 mm. Komplikací je, že vrt v průběhu těchto prací nemůže být pažen ocelovou kolonou, ta by výsledky měření naprosto znehodnotila. V praxi však lze po domluvě se stavebníkem dojít k rozumným řešením. Sonda je vodotěsná do 20 m hloubky, lze však říci, že nálezy leteckých bomb více než 6 m pod úrovní tehdejšího terénu jsou naprostou výjimkou.

Stanovení pyrotechnických rizik
 

Jako naši potenciální zákazníci se nás často ptáte: Má vůbec efekt platit relativně drahý a náročný pyrotechnický průzkum nebo dozor? Jaké je na naší stavbě riziko, že narazíme na nevybuchlou munici? – Tyto otázky s vámi rádi probereme a také můžeme z praxe i z historických pramenů zjistit, jaké boje či vojenské operace ve vašem prostoru nebo v jeho blízkosti probíhaly. U velkoplošných nebo liniových staveb lze také aplikovat předběžný plošný průzkum, popsaný v odkazu Pyrotechnický průzkum. Náhodné nálezy munice v praxi činíme i na místech, kde bychom to sami nečekali a je pravdou, že při velkoplošných průzkumech nacházíme munici prakticky na celém území naší země, i když statisticky vzato je možnost náhodného nálezu minimální. Jsou však významně rizikové oblasti, kde takový nález nelze vyloučit nebo jej můžeme docela reálně očekávat – jsou to hlavně místa s intenzívními boji nebo nálety v období zejména druhé světové války, bývalé vojenské střelnice a muniční sklady, areály kdysi obsazené Rudou armádou, různé nelegální depoty a další rizikové oblasti.

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

FAKTURAČNÍ DATA

GEAP Service s.r.o.

Horní Zádvoří 24
4 679 21 Bořitov

IČO: 26878780
DIČ: CZ26878780

OR: Spisová značka C 63459
vedená u KS v Brně